Nederland 2040 – Een land van regio’s

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in kader van Ruimtelijk Verkenning 2011 het rapport Nederland in 2040: een land van regio’s uitgebracht:

Nederland staat aan de vooravond van andere tijden: de jarenlange groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid gaat afvlakken. Dat betekent dat in de toekomst, met name na 2020, in een groot deel van ons land krimp even goed denkbaar is als groei. Het beleid zal hier op moeten inspelen met een kleinschaliger en flexibeler ruimtelijk beleid dat veel minder dan voorheen voorziet in grote investeringen en projecten voor de lange termijn.

Groei en krimp komen dus naast elkaar voor en met wisselende mate van zekerheid. In regio’s als het Rivierengebied, de Veluwe en delen van het Groene Hart zijn krimp en groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid beide goed denkbaar. In stedelijke regio’s als Almere, Groningen, Arnhem/Nijmegen en Utrecht zullen bevolking, werkgelegenheid en mobiliteit de komende tijd blijven groeien. Krimp treedt de komende periode vrij zeker op in regio’s aan de rand van Nederland, zoals Oost-Groningen en Midden-Limburg. Na 2020 is voor steeds meer regio’s zowel groei als krimp goed mogelijk. Na 2030 is dat zelfs in een groot deel van ons land het geval. Dat betekent mogelijk krimp in de huidige groeiregio’s maar op langere termijn zouden ook krimpregio’s van nu weer met stabilisatie of zelfs groei te maken kunnen krijgen.

Voor kennis rond  krimp, zie ook Van meer naar beter: kennisplein krimp.