Ede in kaart – uitwerking visie rond thema ‘Sociaal en Gezond’ door studenten WU

Een groep studenten heeft in kader van ‘Academic Consultancy Training’ een opdracht uitgewerkt voor de gemeente Ede. Afgelopen vrijdagochtend is dat aan de gemeente gepresenteerd en in de middag ook aan onze leerstoelgroep op zorgboerderij Makandra in Ede. Hieronder de Samenvatting. Voor meer informatie: hanne.bookelmann@wur.nl.

Ede strategie

Samenvatting De gemeente Ede heeft in 2014 de visie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ opgesteld. Voor het uitdragen van deze visie is een samenwerkingsverband aangegaan dat bestaat uit de gemeente Ede, het NISB, de academische werkplaats AGORA en de Alliantie Voeding Gelderse Vallei. Het opstartende karakter van het samenwerkingsverband vraagt om een eerste stap in het concretiseren van de voedselvisie. Naar aanleiding daarvan is een projectteam vanuit de Wageningen University ingeschakeld. Het doel van het eindresultaat is een aanzet te geven voor de invulling van de strategische agenda voor het realiseren van de visie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ op het thema ‘Sociaal en Gezond’.

De rode draad in dit rapport is het Appreciative Inquiry model. De focus ligt op de kwaliteiten, behoeftes en mogelijkheden van de stakeholders. De methode omhelst vier fases, discover, dream, design en deliver. In dit rapport worden de eerste twee fases doorlopen. Om te ontdekken waar de behoeften liggen in de gemeente Ede is een analyse gemaakt van de huidige gezondheidssituatie en bevolkingssamenstelling van de inwoners, zoals opleidingsniveau, etnische samenstelling, Body Mass Index, eetgewoonten en medische aandoeningen. Uit deze analyse blijkt dat de karakteristieken van Ede niet veel afwijken van de rest van Nederland. Een inventarisatie van de reeds lopende projecten in de gemeente laat zien dat er diverse initiatieven zijn met betrekking tot het thema food. Het blijkt dat er op politiek gebied draagvlak is voor dit thema. Ook is in de regio aansluitende kennis en expertise beschikbaar. Uit de enquêtes onder de inwoners blijkt dat de meeste inwoners het thema gezond eten en gezonde leefstijl belangrijk vinden en geen voorzieningen op deze gebieden missen. Inwoners die wel voorzieningen missen willen ook meewerken met projecten. Inwoners vinden met name zichzelf en de huisarts verantwoordelijk voor een goede gezondheid onder de inwoners. Een aanzienlijke meerderheid vindt dat scholen verantwoordelijkheid moeten nemen voor educatie op dit gebied. In het algemeen is een meerderheid van de inwoners niet bekend met de visie ‘Ede, de Proeftuin voor Food’ of projecten gericht op een gezonde leefstijl. In het huidige samenwerkingsverband zit met name kennis op het gebied van een gezonde leefstijl en gezonde voeding. De meeste partijen zien een adviserende, netwerk gerichte en faciliterende rol voor zich. Vooral de verbinding tussen de verschillende partijen kan volgens hen verbeterd worden. Daarnaast kunnen uitvoerende partijen en partijen van wie de uitvoer op toepassing is betrokken worden bij het samenwerkingsverband. Daarnaast verdient beweging, volgens onder andere het Ziekenhuis Gelderse Vallei en het NISB, ook de aandacht. Diverse partijen, zoals de gemeente Ede en AGORA, geven aan dat aansluiting bij andere gemeentes en projecten winst kan opleveren. Naar aanleiding van de bevindingen is een inventarisatie gemaakt van relevante best practices elders voor de gemeente Ede, zoals in Amsterdam en Malmö. De analyse van deze best practices, samen met de andere bevindingen, geeft een tiental concrete aanbevelingen voor de gemeente Ede. Deze zijn 1) krachten en knelpunten identificeren, 2) context breder meenemen, 3) zorg voor een helder communicatieplan, 4) maak food zichtbaar, 5) stimuleer de inwoners en neem hun energie mee, 6) stel doelen, 7) verdeel de taken, 8) geef het goede voorbeeld , 9) leer van andere gemeenten en 10) betrek alle partijen