Kulturhusen en Dorpshuizen in Gezonde kernen in Twente: Opdracht voor een master thesis student (of meerdere theses)

Vraag: De Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) in samenwerking met de gemeente Wierden wil de bijdrage van ‘Kulturhusen’ en Dorpshuizen aan de leefbaarheid en vitaliteit van dorpskernen in kaart brengen en versterken. Ook wil men verschillen in beeld brengen tussen Kulturhusen en Dorpshuizen en ideeën verzamelen die plaats kunnen vinden in die buurthuizen, waardoor hun exploitatie beter wordt.

Het behouden en versterken van sociale vitaliteit van het platteland is een van de belangrijke speerpunten die wordt genoemd in de Twentse Kracht! Groene Metropool Twente, een visie op gebiedsontwikkeling 2014-2020. De visie geeft aan dat naast innovatie op technisch gebied, ook behoefte aan sociale innovatie ter versterking van de sociale vitaliteit.

Betrokken stakeholders zijn: de buurt- en dorpshuizen, bewoners, Landschap Overijssel, Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen (consulent buurt- en dorpshuizen), Gemeenten (o.a. Wierden), Partijen aanwezig bij de matchbijeenkomst Groene Metropool, Stichting Plattelandsontwikkeling Wierden.

Achtergrond: De leefbaarheid van dorpen ontwikkelt zich gunstiger naarmate bewoners zich hier actiever voor inzetten. Dat de inspanningen van actieve bewoners effect sorteren is op zichzelf positief, maar het roept ook vragen op. Zeker nu de overheid steeds meer verantwoordelijkheden overlaat aan burgers, bestaat het gevaar dat verschillen in sociale vitaliteit bestaande ongelijkheden tussen dorpen vergroten.
Uit onderzoek van het Sociaal Plan Bureau komt naar voren dat dorpen met een bijzonder mooie maar afgelegen ligging in het algemeen sociaal vitaler zijn dan andere dorpen en dat de minder mooie dorpen bij de stad juist het minst sociaal vitaal zijn. Bewoners van de bijzonder mooi gelegen dorpen bij de stad zetten zich opvallend vaak in voor de belevingskwaliteit (o.a. natuur en historie), maar zijn juist weinig bereid tot het helpen van buren.

Thesis: De opdrachtgever, de OVKK, heeft verschillende vragen geformuleerd die in overleg kunnen worden aangepast en onderwerp kunnen zijn van 1 of meer master theses. Hierbij kan gekozen worden voor verschillende insteken zoals:
– De bijdrage van kulthurhusen en dorpshuizen aan leefbaarheid en vitaliteit van ‘krimpende’ kleine kernen. Wat is de ‘sociale opbrengst’ hiervan? Hoe kan deze rol worden versterkt? Welke activiteiten kunnen worden ontwikkeld om de binding tussen mensen te versterken? Wat kan geleerd worden van geleerde lessen elders?
– De wijze waarop de rol van deze ontmoetingsplekken verder kan worden versterkt via sociale innovatie (inclusief organisatiemodellen, IC en/of nieuwe verdienmodellen).
– De rol van vrijwilligers, leiderschap en samenwerking in de context van zelforganisatie van ontmoetingsplekken in krimpende kleine kernen.
– De bijdrage van kulturhusen en dorpshuizen aan culturele duurzaamheid.

Onderdeel van de thesis kan de ontwikkeling van een zelf test Sociale Innovatie Kulturhusen zijn: een vragenlijst voor vrijwilligers, waarmee zij in de eigen gemeenschap de rol van het kulturhus nu en in de toekomst samen met medebewoners in beeld kunnen brengen.
De opdracht is uitgezet via de Groene Kennispoort Twente. Er is een achtergrond document beschikbaar voor geïnteresseerde studenten. Studenten die geïnteresseerd zijn of vragen hebben kunnen contact opnemen met: lummina.horlings@wur.nl.