Een beminnelijke vrouw / An amiable woman – Ans van der Lande-Heij (1942-2021)

Ans van der Lande-Heij

See below for English

Vorige week bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Ans van der Lande-Heij. Ans was van 1983 tot 2007 werkzaam bij de Leerstoelgroep Rurale Sociologie als secretaresse. Naast het reguliere secretariaatswerk voerde Ans ook een groot deel van de werkzaamheden uit die tegenwoordig tot het domein van het adjunct-beheer horen. Voorts verzorgde ze de opmaak van de boekenreeksen “Studies van Landbouw en Platteland” en “European Perspectives on Rural Development” en de organisatie en administratieve afhandeling van de projectbijeenkomsten van de EU-projecten CAMAR en IMPACT. Het leverde haar veel internationale contacten en ook nieuwe vrienden op.

Bovenal was Ans het sociale hart van de leerstoelgroep. Ze stond altijd klaar om (gast) medewerkers en studenten te helpen met vragen en problemen – tot en met het regelen van onderdak voor tijdelijke gastmedewerkers. Ze zorgde ervoor dat we elke ochtend met z’n allen bij haar op het secretariaat koffie dronken (zo rond 10 uur galmde Ans door de gang “Koffie!!”). En jarenlang hebben we als groep, met onze partners en kinderen, een weekend gekampeerd op de camping in Arcen, waar Ans en haar man Cees een stacaravan hadden. Ook dat was, op Ans’ welbekende wijze, altijd uitstekend georganiseerd en voor ons allen een moment om naar uit te zien en nu nog steeds om met veel plezier aan terug te denken.

Ans was vrijwel altijd opgeruimd, vrolijk en beminnelijk. Handen uit de mouwen, dat was haar devies, en problemen waren er om op te lossen. Of ze deed alsof ze er niet waren (ook dat is, in een universitaire bureaucratie, een goede eigenschap). Ze was begiftigd met het vermogen steeds een gezellige sfeer te creëren en steunde de mensen die dat nodig hadden. Een bewonderenswaardige vrouw.

Ans is in 2007 met pensioen gegaan en veel van de (oud) medewerkers hebben na haar pensionering contact gehouden met Ans en Cees. Wij beiden tot op heden. Op de rouwkaart schrijven haar kinderen, hun partners en de (achter)kleinkinderen van Ans: “Denk aan Ans met een lach, een lied of een drankje”. Dat zullen wij zeker doen, maar ook met een traan omdat we haar zeer zullen missen.

Namens de (oud) medewerkers van de Leerstoelgroep Rurale Sociologie,

Jan Douwe van der Ploeg en Han Wiskerke


Last week we received the sad news of the death of Ans van der Lande-Heij. Ans worked as secretary at the Rural Sociology Group from 1983 to 2007. In addition to her regular secretarial duties, Ans performed many of the tasks that nowadays belong to the domain of assistant management. She also took care of the lay-out of the Dutch book series “Studies van Landbouw en Platteland” and the English book series ‘European Perspectives on Rural Development’ and the organization and administration of the project meetings of the EU-projects CAMAR and IMPACT. It brought her many international contacts and also new friends.

Above all, Ans was the social heart of the chair group. She was always ready to help (guest) staff and students with questions and problems – up to and including arranging accommodation for temporary visiting scientists. She made sure that every morning we all drank coffee at her office (around 10 o’clock Ans would echo “Coffee!” through the corridor). And for many years we spent a weekend as a group, with our partners and children, at the campsite in Arcen, where Ans and her husband Cees had a mobile home. That too, in Ans’ well-known way, was always excellently organised and for all of us a moment to look forward to and to remember and cherish until today.

Ans was almost always optimistic, cheerful and amiable. Get to work, that was her motto, and problems were there to be solved. Or she pretended they weren’t there (in a university bureaucracy, that too is a good quality). She was gifted with the ability to always create a friendly atmosphere and supported those who needed it. An admirable woman.

Ans retired in 2007 and many of the (former) employees have kept in touch with Ans and Cees after her retirement. Both of us to this day. On the bereavement card her children, their partners and Ans’s (great) grandchildren wrote: “Remember Ans with a smile, a song or a drink”. We certainly will, but also with a tear as we will dearly miss her.

On behalf of the (former) staff members of the Rural Sociology Group,

Jan Douwe van der Ploeg and Han Wiskerke