Farm Experience Internship 2016

This summer the 3ECTS international summer course “Farm Experience Internship” (FEI) will take place at the Wageningen University. From 25 Juli – 19 August 2016, students will learn all about producing food, food sovereignty, the soil, the reality of farmers/ gardeners/ peasants, nutrient cycles, seeds, biodiversity, agroecology and much more! Besides workshops, lectures and excursions, students will work in a farm or garden for two weeks, to experience the reality on the land and learn all about agroecology in practice!

The FEI is organised by de Boerengroep (Farmers Foundation) and Otherwise. The Rural Sociology group is involved in the organisation and examination of the capita selecta connected to this course.

More info and signing up (subscription closes at 20th June):  https://farmexperienceinternship.wordpress.com/

See also this short movie.

MSc Thesis opportunity: gardening for cancer survivors

In the Netherlands, 1 out of 3 people get cancer; about 100,000 individuals per year. More than 60% of those diagnosed with cancer survive. However, survivors often experience long-term side effects of cancer and its treatment, which greatly influences their quality of life, ability to function, success in re-integration in social processes, and long-term survival.

Evidence shows that a healthy diet and regular physical activity are beneficial in cancer prognosis. Most current intervention programs are focused on dietary advice and exercise programs in gyms. However, such programs are hardly appealing to the majority of cancer survivors. We introduce a novel approach which may better fit the needs, possibilities and interests of cancer survivors: gardening. Scientific research underlines the virtues of gardening: it prolongs life, improves mental and physical well-being, increases quality of life and acuity, and  supports social cohesion. Moreover it can help to increase consumption of (home-grown) plant foods.

The idea of offering cancer patients the possibility to work in gardens is based on a similar project in the USA. The aim of this thesis is to study this program, specifically by investigating it from the point of view of the patients – how did they perceive the program – and to compare this to the situation in the Netherlands. What is available for (former) patients in both countries, what do survivors need or want, and how would (or in the case of the USA: how did) gardening fit in people’s rehabilitation programs? We invite you to study this from the perspective of Social Practice Theory, which focuses on habits and routines in daily life.

We are looking for a motivated MSc student that is interested in writing a thesis with the Rural Sociology Group on the topic of gardening for cancer survivors. The thesis will consist of a literature-based study, but the student is also invited to travel to the USA to interview (ex) patients and study a similar project there. The report will preferably be written in English.

More information? Contact Esther Veen (Esther.Veen@wur.nl)

Possible Thesis Topics: Trends in Global Food Security Governance

We are looking for good and motivated BSc and MSc students to conduct research on the following four topics:

  • Deconstructing the discourse of evidence-based policy making.

Project: Calls for evidence-based policy making are increasing evident in global food security policy processes, and beyond. For example, the follow up and review process for the Sustainable Development Goals (SDGs) aim to be “rigorous and based on evidence, informed by country-led evaluations and data which is high-quality, accessible, timely, reliable and disaggregated” (UN General Assembly, 2015, para. 74). Behind this push for evidence-based decision making lies a set of highly political questions about what evidence is considered appropriate? How should it be selected? Why? And by whom?

This thesis project will identify and analyse calls for evidence-based policy making made in food security policy processes at the multinational level so as to better understand the political nature of evidence and the implications this has for policies and claims to knowledge and expertise. Continue reading

RSO en SDC organiseren een kennismakingsborrel voor aanstaande BSc Thesis studenten (BIN)

Dinsdag 24 Maart a.s. organiseren de leerstoelgroepen Rural Sociology en Sociology of Development and Change een kenningsmakingsborrel voor studenten van de Bachelor ‘Internationale Ontwikkelingsstudies’ die de intentie hebben dit jaar met hun BSc Thesis te starten.

Deze informele borrel is bedoeld om je kennis te laten maken met onze staff leden en hun expertise, en je hier ook een mogelijkheid te bieden om die personen te ontmoeten die je in je BSc Programma (tot op heden) nog niet bent tegen gekomen. Daarnaast biedt deze borrel de mogelijkheid om een eerste brainstorm op gang te brengen over de mogelijke focus van je onderzoek, om je (uiteindelijk) te helpen met het vinden van een begeleider voor je BSc Thesis.

Daarom zijn jullie van harte uitgenodigd op dinsdag 24 Maart 2015 vanaf 17.00 in onze Lounge (te vinden op de derde verdieping van de Leeuwenborch).

Voor vragen neem contact op met Miriam Vreman (Miriam.Vreman@wur.nl), Onderwijs Coördinator Rural Sociology en Sociology of Development and Change.

 

 

MSc Thesis: Een onderzoek naar samenhang tussen bedrijfsstijlen, houding en sociale normen (in Nederland)

Melkveebedrijven in Nederland kunnen ingedeeld worden naar manieren van boeren, oftewel bedrijfsstijlen; deze manieren worden gedeeld door groepen boeren. Zo is er een groep boeren die zich richt op schaalvergroting, terwijl een andere groep zich richt op kostenbesparing.

Bedrijfsstijlenonderzoek kan worden gebruikt om te verklaren hoe boeren vorm geven aan hun bedrijf en welke keuzes ze maken, bijvoorbeeld om hun vee al dan niet te vaccineren tegen een besmettelijke dierziekte. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat economische motieven een rol spelen maar ook de houding van boeren ten aanzien van dierenwelzijn. Boeren houden rekening met sociale normen en wat zij denken hoe anderen hun keuzes en gedrag zullen beoordelen. Zo is bij de keuze om wel of niet te vaccineren de mening van de dierenarts belangrijk, maar ook die van familie en andere boeren.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar samenhang tussen de keuze voor of tegen vaccineren, bedrijfsstijlen, individuele houding en sociale normen Terwijl dit wel belangrijke inzichten zou kunnen opleveren voor beleid. Zo zou men op die manier te weten kunnen komen hoe boeren te motiveren zijn om over te gaan tot vaccineren. Ter illustratie: is het voor de vaccinatiebeslissing zo dat een boer met een bedrijfsstijl gericht op kostenbesparing voornamelijk wordt gedreven door economische motieven? Maar het is ook wetenschappelijk interessant om beter te begrijpen hoe sociale normen individuele attitudes en keuzes rondom bedrijfsvoering beïnvloeden.

We zijn op zoek naar een MSc-student die zich in deze vragen wil verdiepen. De student kan aansluiten bij het onderzoek van Jaap Sok naar de keuzes rondom vaccinatie tegen Blauwtong, en gebruik maken van de door hem verzamelde (kwantitatieve) data. De opdracht van de MSc-student zou zich met name richten op het verzamelen van kwalitatieve data door middel van diepte-interviews om zo inzicht te krijgen in het bestaan van verschillende bedrijfsstijlen en de samenhang tussen bedrijfsstijlen, keuzes voor of tegen vaccinatie en sociale normen rondom dit vraagstuk.

De student zal begeleid worden door een begeleider van de leerstoelgroepen Bedrijfseconomie en Rurale Sociologie.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Miriam Vreman (Miriam.Vreman@wur.nl), Onderwijs Coördinator van de leerstoelgroep Rurale Sociologie.