Oratie Bettina Bock aan RUG over bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord Nederland

Dr ir Bettina Bock

Prof. dr ir Bettina Bock

Op 20 september a.s. houdt Bettina Bock, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, haar oratie als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met als titel ‘Leegte en Ruimte; over bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord Nederland‘.

In de discussie over bevolkingsdaling en leefbaarheid ligt de nadruk doorgaans op leegte. Leegte die ontstaat als voorzieningen verdwijnen en de leegte die blijft als mensen verhuizen. In haar oratie stelt Bettina Bock naast leegte ook ruimte aan de orde. Ruimte voor vernieuwing en verandering, én ruimte voor nieuwe inzichten die ontstaat als we van perspectief wisselen en nieuwe vragen stellen. Lees verder het persbericht van RUG. Continue reading

Een toekomstbestendig platteland – samenwerkingsverband van 10 plattelandsgemeenten die kampen met krimp en vergrijzing

P-10 is een nieuw samenwerkingsverband van de 10 grootste plattelandsgemeenten die te kampen hebben met vergrijzing en krimp. Ze willen zoveel mogelijk kansen creëren en benutten voor de mensen die nu en in de toekomst wonen in plattelandsgemeenten. De P10-gemeenten beslaan met hun gezamenlijke oppervlakte van 280.000 ha (evenveel als de provincie Zuid-Holland) het grootste aantal vierkante kilometers aan oppervlakte van ons land (zie www.p-10.nl). De P10-gemeenten zijn: Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Bronckhorst, Hulst, Ooststellingwerf, Opsterland, Schouwen-Duiveland, Sluis en Westerveld.

Op 7 oktober hebben de P-10 gemeenten een congres gehouden waar een handreiking voor het versterken van de leefbaarheid op het platteland is gepresenteerd, getiteld ‘Zomer in Nederland: open oog voor toekomstbestendig platteland‘  (te downloaden vanaf homepage P-10). Uit de vooraankondiging:

Bij een krapper geworden economie en een krimpende bevolking met daarbinnen een relatief grote groep ouderen, zijn traditionele waarden en beelden niet meer toereikend voor de duurzame leefbaarheid van het platteland. Er zijn nieuwe impulsen nodig om mensen op het platteland een adequate leefomgeving te bieden, met geschikte en rendabele voorzieningen en mogelijkheden tot werk en andere ontplooiing.

De P10, het samenwerkingsverband van de tien grootste plattelandsgemeenten van Nederland, stelt zich samen met het Ministerie van BZK, provincies en gemeenten tot doel de media, bestuurders en ambtelijke en private beleidsmakers te overtuigen van de noodzaak tot een gezamenlijke aanpak. Kennis en reële mogelijkheden, nieuwe technologieën en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden moeten de plaats innemen van aannames, emoties en belemmerende tradities. Sinds begin dit jaar werkt de P10 gestructureerd aan de concrete lading van het begrip leefbaarheid op het platteland. Er zijn praktische methodieken en modellen ontwikkeld om tot afspraken en voorzieningen te komen voor een maximale samenlevingsparticipatie van plattelandsbewoners, voor de benutting van het platteland door bewoners van stedelijke gebieden, voor passende mobiliteit, voor winkel- en recreatievoorzieningen, voor een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn omgeving, voor de bevordering van bedrijvigheid en werkgelegenheid en voor een duurzaam gebruik van ruimte, energie en materialen.